Líder projektu: Green Foundation

Sme tím skúsených podnikateľov, špecialistov, mentorov a projektových manažérov a od roku 2015 podporujeme pod vedením zakladateľa nadácie a filantropa Borisa Zeleného prechod našej spoločnosti smerom k udržateľnej a zodpovednejšej strednej Európe. Takej, ktorá bude schopná a ochotná aktívne riešiť problémy a výzvy súvisiace so zmenou klímy a novými technológiami.

Pracujeme predovšetkým s mladou generáciou, aktívne s ňou prinášame efektívne riešenia. Stojíme za mnohými environmentálnymi projektmi založenými na programe Roots & Shoots od britskej prírodovedkyne Jane Goodall, ktoré úspešne implementujú školy po celom Slovensku. Náš nadačný dom Búdka 22 je modelovým domom, ktorý sa riadi princípmi udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky. Zastrešuje komunitu organizácií pôsobiacich v environmentálnej oblasti a v oblasti sociálnych inovácií. Ďalšími úspešnými projektami sú Akadémia sociálnej ekonomiky, ktorú sme realizovali v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou a jej nadáciou. Sme členom Blumentálskej partie.

BROZ - Bratislavské Regionálne Ochranárske Združenie

BROZ už vyše 20 rokov realizuje praktické ochranárske opatrenia v územiach Natura 2000. Od svojho založenia v roku 1997 sme sa etablovali ako popredná mimovládna organizácia v oblasti ochrany a obnovy vzácnych biotopov. Sme tím profesionálnych ochranárov. Riešime environmentálne problémy, ktoré nás trápia. Predovšetkým v oblasti Podunajska obnovujeme mokrade a riečne ramená, lužné lesy, lúky a pasienky. Usilujeme sa tiež o podporu tradičných, prírode-blízkych foriem hospodárenia ako je pasenie dobytka, kosenie trstiny či orez hlavových vŕb. Našou srdcovkou je ostrov Veľký Lél. Máme za sebou desiatky lokálnych, ale aj medzinárodných projektov zameraných na ochranu životného prostredia, ktoré boli a sú realizované z verejných finančných zdrojov, grantov, či fondov.

NINA – Norsk Institutt for naturforskning

Nórsky inštitút pre výskum prírody (NINA) je vedúcou nórskou inštitúciou pre aplikovaný ekologický výskum so širokými odbornými znalosťami na úrovni genetiky, populácie, druhov, ekosystémov a krajiny v suchozemskom, sladkovodnom a pobrežnom morskom prostredí. Máme 265 zamestnancov rozdelených medzi centrálu v Trondheime a oddelenia v Tromsø, Bergene, Lillehammeri a Osle. NINA má rozsiahle skúsenosti s výskumom a realizáciou obnovy vodných aj suchozemských biotopov. Väčšina výskumu NINA je organizovaná v rámci projektov. Jedná sa o veľké aj malé, krátkodobé aj dlhodobé, národné aj medzinárodné.

Celkový počet návštev od 06/2022:

Green Foundation, nadácia Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava, Slovensko. Tel: +421 903 625 700