Lokalizácia projektových mokradí

„Naše“ mokrade sa nachádzajú na západnom okraji Záhorskej nížiny, v k. ú. Obce Malé Leváre.

Na juhu zasahujú do CHKO Záhorie a ramsarskej lokality Niva Moravy. V tesnej blízkosti je územie európskeho významu Gajarské alluvium Moravy. Severná časť územia s poľnohospodárskou pôdou sa nachádza mimo chránených lokalít, avšak svojou polohou poskytuje ideálny priestor na prepojenie existujúcich chránených území.

Roztrúsená lokalizácia jednotlivých obnovovaných mokraďových systémov vytvára priestor pre synergiu s ekologickým alebo udržateľným poľnohospodárstvom v súlade s novou spoločnou poľnohospodárskou politikou EU.

Význam mokradí

  • kontrolujú eróziu
  • zlepšujú kvalitu vody
  • udržiavajú prietoky riek a potokov
  • poskytujú domov najmenej jednej tretine všetkých ohrozených druhov živočíchov a rastlín na svete
  • zachytávajú uhlík
  • idú ruka v ruke s ekologickým a udržateľným poľnohospodárstvom
  • vysoko produktívne a biologicky rozmanité systémy stabilizujúce mikroklímu

Súčasný stav mokradí

Za posledných 100 rokov malo na „naše“ mokrade v alúviu Moravy zásadný vplyv intenzívne poľnohospodárstvo, regulácia riek a odvodňovanie rozsiahlych plôch z dôvodu získavania ďalšej poľnohospodárskej pôdy. Počas minulého storočia bola väčšina tokov na Záhorskej nížine regulovaná. To si vyžadovalo stavbu hrádzí a elimináciu všetkých významných meandrov, čo malo za následok zmenšenie rozlohy prirodzene zaplavovaných nív, prehĺbenie riečnych korýt a následný rýchlejší odtok vody z územia. Mokrade na Záhorí – potenciál pre celý región Ďalšou dôležitou príčinou straty mokradí na Záhorí je premena aluviálnych lúk na ornú pôdu priamo rozorávaním. Na ornej pôde bývajú pravidelne používané hnojivá a herbicídy. Nielenže tak dochádza k priamej strate lúk a mokradí, ale intenzívne používanie chemikálií spôsobuje zvýšenie prísunu živín do celého toku rieky a následné zníženie druhovej bohatosti a prevládnutie nitrofilných a inváznych druhov rastlín a živočíchov. Samotná orba zapríčinila tiež zvýšenie erózie pôdy.

Naša misia

Tím konzorcia sa spojil s lokálnymi vlastníkmi pôdy, ktorí sa rozhodli venovať opustené lúky a extenzívne poľnohospodársky využívanú pôdu na obnovu miestnych mokraďových ekosystémov. Chceme veriť, že tento kladný precedens podporí ďalších vlastníkov pôdy v regióne k obnove mokradí, či prechodu na ekologické a udržateľné poľnohospodárstvo. Našou spoločnou víziou je vytvoriť miesto vhodné pre oddych a edukáciu o význame miestnych mokradí. Miesto s bohatou biodiverzitou, plné synergií s inými projektami a aktivitami v okolí, s kladným dopadom na obyvateľov, či turistov. Pri plánovaní náučného chodníka myslíme aj na ľudí s poruchami autistického spektra, ku ktorým bude chodník „priateľský“.

Náš cieľ

Hlavným cieľom projektu je do 04/2024 obnoviť minimálne 210.000 m2 degradovaných mokradí patriacich do ramsarskej oblasti rieky Moravy v katastrálnom území obce Malé Leváre.

Prvým čiastkovým cieľom je obnova degradovaného ekosystému mŕtveho ramena bez zásahu do vodného toku o rozlohe min. 50.000 m2

Druhým čiastkovým cieľom je obnova poľnohospodársky znehodnotených mokradí na druhovo bohaté aluviálne lúky s min. výmerou 50.000 m2 a obnova znehodnotených a opustených lúk do 40.000 m2 a realizácia opatrení na stabilizáciu mokraďových ekosystémov na ďalších 70.000 m2.

Tretím čiastkovým cieľom je vybudovanie 3 km dlhého náučného chodníka priateľského k ľuďom s poruchami autistického spektra a realizácia informačných akcií s cieľom zvýšiť informovanosť o miestnych mokradiach, ktoré sú predmetom projektu.

Prispievame k napĺňaniu cieľov PHRSR BSK pre okres Malacky na roky 2021 – 2027

Náš projekt prispieva svojimi výstupmi k riešeniu kľúčových problémov a výziev zadefinovaných v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK pre okres Malacky. Obnova mokraďových ekosystémov povedie k stabilizácii mikroklímy, predchádzaniu dôsledkov záplav, predchádzaniu erózii a suchým, prašným plochám, zvýšeniu rastlinných druhov a teda aj väčšiemu počtu prirodzených opeľovačov, zvýšeniu živočíšnych druhov a zabezpečeniu ekosystémových služieb, čím priamo napĺňa ciele Priority 2 „ Kvalitné a udržateľné životné prostredie“ PHRSR BSK pre okr. Malacky.

Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra

Realizácia projektu môže slúžiť ako motivačný faktor pre prechod regiónu k ekologickému a udržateľnému poľnohospodárstvu, čo je plne v súlade s cieľmi novej spoločnej poľnohospodárskej politiky EU. To prinesie nárast pestovania rôzno-druhových plodín charakteristických pre Záhorie, nárast drobných poľnohospodárov, vytvorí sa príležitosť pre chov a pastvu dobytka. Je to príležitosť pre zatraktívnenie regiónu mladým poľnohospodárom a zvyšovanie zamestnanosti v sektore. Terénnou úpravou mokradí, vybudovaním náučného chodníka, informačno-edukačnými podujatiami zameranými na návštevníkov regiónu, miestnych obyvateľov, vlastníkov pôdy a miestnu samosprávu podnietime a inšpirujeme nielen k ochrane mokradí a ich biodiverzity, ale aj k pomalému turizmu, či dokonca eko-turizmu. Tým projekt prispeje k cieľom Priority 4 „Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra“ PHRSR BSK pre okres Malacky.

Synergie s inými projektami v regióne

Aktivity súvisiace s obnovou a ochranou mokradí vytvárajú synergický efekt s už realizovaným projektom „Alpen-Karpaten Fluss Korridorproject spolufinancovaného z programu INTERREG AT-SK“, ktorý bol lokaliovaný v oblasti Rudavy, neďaleko nášho projektového územia. Náš projekt vytvára synergie v aktivite náučný chodník, ktorý nadviaže na existujúci náučný chodník realizovaný v rámci projektu RAMSAR Eco NaTour, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov EFRR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007–2013.

Celkový počet návštev od 06/2022:

Green Foundation, nadácia Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava, Slovensko. Tel: +421 903 625 700