Mokrade pre život a prosperitu

Ministerstvo životného prostredia SR a Green Foundation uzavreli Projektovú zmluvu na realizáciu projektu „ACC04P01 Mokrade pre život a prosperitu: Obnova ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy“ v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s grantom vo výške 624 969,00 EUR. Projektová zmluva je účinná od 22.2.2022.

Green Foundation je lídrom konzorcia realizujúceho predmetný projekt. Ďalšími členmi konzorcia sú Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ a Nórsky inštitút pre výskum prírody.

Hlavným cieľom projektu je do 04/2024 obnoviť minimálne 210.000 m² degradovaných mokradí patriacich do ramsarskej oblasti rieky Moravy v katastrálnom území obce Malé Leváre.

Projekt je realizovaný v období  2/2022 – 4/2024.

Projektová zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv: 249/2021/7.7 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)

Aká je spoločná vízia pre levárske mokrade?

Tím konzorcia sa spojil s lokálnymi vlastníkmi pôdy, ktorí sa rozhodli venovať opustené lúky a extenzívne poľnohospodársky využívanú pôdu na obnovu miestnych mokraďových ekosystémov. Chceme veriť, že tento kladný precedens podporí ďalších vlastníkov pôdy v regióne k obnove mokradí, či prechodu na ekologické a udržateľné poľnohospodárstvo.

Našou spoločnou víziou je vytvoriť miesto vhodné pre oddych a edukáciu o význame miestnych mokradí. Miesto s bohatou biodiverzitou, plné synergií s inými projektami a aktivitami v okolí, s kladným dopadom na obyvateľov, či turistov. Pri plánovaní náučného chodníka myslíme aj na ľudí
s poruchami autistického spektra, ku ktorým bude chodník „priateľský“.

Zdroj foto: www.dravce.sk

Povinne zverejňované zmluvy

Povinne zverejňované zmluvy v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. a v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211 /2000 Z. z.

Zmluva: Partnerská dohoda uzatvorená medzi Prijímateľom Green Foundation, nadácia a Partnerom 1 Bratislavským regionálnym ochranárskym združením, o. z. v rámci projektu ACC04P01 „Mokrade pre život a prosperitu: Obnova ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy (angl. Wetlands for life and well-being: Morava river alluvium ramsar site restoration)“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Zmluva: ACC04P01_Partner­skaDohoda.pdf

Zmluva: Partnerská dohoda uzatvorená medzi Prijímateľom Green Foundation, nadácia a Partnerom 2 Norsk Institutt for Naturforskning – NINA v rámci projektu ACC04P01 „Mokrade pre život a prosperitu: Obnova ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy (angl. Wetlands for life and well-being: Morava river alluvium ramsar site restoration)“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Zmluva: ACC04P01_Partner­skaDohoda.pdf

Dodatok č. 1 – Amendment GF vs NINA

Dodatok č. 2 – Amendment GF vs NINA 26.9.2022

Poďakovanie za podporu

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostred­níctvom grantových schém 3,3 miliardy EUR. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy EUR. Prioritami tohto obdobia sú: #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschop­nosť #2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby #3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo #4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Celkové oprávnené výdavky projektu ACC04P01 Mokrade pre život a prosperitu: Obnova ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy: 694 928 EUR
Projektový grant: 624 969 EUR

z toho príspevok z Nórskych grantov (85% grantu): 531 223,65 EUR
z toho príspevok štátneho rozpočtu SR, Program SK-Klíma (15% grantu): 93 745,35 EUR

Celkové finančné spolufinancovanie Projektu: 35 959 EUR
Celkové nefinančné spolufinancovanie Projektu: 34 000 EUR

Hlavným cieľom projektu ACC04P01 Mokrade pre život a prosperitu: Obnova ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy je do 04/2024 obnoviť minimálne 210.000 m2 degradovaných mokradí patriacich do ramsarskej oblasti rieky Moravy v katastrálnom území obce Malé Leváre.

Prvým čiastkovým cieľom je obnova degradovaného ekosystému mŕtveho ramena bez zásahu do vodného toku o rozlohe min. 50.000 m2

Druhým čiastkovým cieľom je obnova poľnohospodársky znehodnotených mokradí na druhovo bohaté aluviálne lúky s min. výmerou 50.000 m2 a obnova znehodnotených a opustených lúk do 40.000 m2 a realizácia opatrení na stabilizáciu mokraďových ekosystémov na ďalších 70.000 m2.

Tretím čiastkovým cieľom je vybudovanie 3 km dlhého náučného chodníka priateľského k ľuďom s poruchami autistického spektra a realizácia informačných akcií s cieľom zvýšiť informovanosť o miestnych mokradiach, ktoré sú predmetom projektu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Celkový počet návštev od 06/2022:

Green Foundation, nadácia Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava, Slovensko. Tel: +421 903 625 700